Algemene huurvoorwaarden Tropenwoningcuracao.nl


Begripsbepalingen

1. Tropenwoningcuracao.nl: een particulier die bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen en hun vertegenwoordigers.
2. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de vakantie villa huurt.
3. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
4. De site: de internetsite www.tropenwoningcuracao.nl.
5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.

Reservering en Annulering

1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van Tropenwoningcuracao.nl geschiedt uitsluitend via boeking op internet via www.tropenwoninscuracao.nl Ontvangst van het mailbericht wordt bevestigd via mail met een verzoek tot aanbetaling.
2. De aanbetaling dient binnen 7 kalenderdagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Tropenwoningcuracao.nl.
3. Na ontvangst van de aanbetaling door Tropenwoningcuracao.nl wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten van de aanbetaling verschuldigd.
4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 50% van de huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van € 500,00; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding 100% van de totale huursom.
5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering (opm.: dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ANWB).
6. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
7. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 7 dagen. In overleg met de verhuurder is een korter verblijf, met aangepast vertrektijdstip, mogelijk indien de planning dit toelaat.

Betaling

1. De huursom (inclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan. Contante betaling is niet mogelijk.
2. Bij betaling van de huursom is de aanbetaling 30% en dient het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.
3. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag, inclusief borg ineens te worden voldaan.
4. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
5. Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
6. Indien Tropenwoningcuracao.nl door overmacht of verkoop van de villa genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Tropenwoningcuracao.nl verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

1. De huurder betaalt een borgsom van € 500,00.
2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving, en/of verlies van sleutels of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder door de beheerder gedaan.
4. De huursom is inclusief verbruik / kosten van energie en water, met een maximum van 60KWH per dag aan energie en 1,2m3 aan water. Eventuele meerkosten worden op de borg ingehouden. Gebruik van gas voor koken en barbecue is gratis.
5. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2 en/of punt 4  zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

1. Aan personen onder de 24 jaar wordt niet verhuurd. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die hij/zij veroorzaakt. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van Tropenwoningcuracao.nl kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt huurder zich diens klachten rechtstreeks te melden aan de eigenaar.
5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis, zwembad of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld. Ook zal de huurder per onmiddellijk Tropenwoningcuracao.nl in kennis stellen.
6. In geval een klacht - ook na tussenkomst van Tropenwoningcuracao.nl - niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil.
7. Tropenwoningcuracao.nl zal alsdan ontheven worden van haar bemiddelingsopdracht. De eigenaar en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen. De aansprakelijkheid van Tropenwoningcuracao.nl kan niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan in geval van diefstal, brand of verhaal van de eigenaar van het vakantiehuis tegen de huurder bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade.
8. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

Aantal personen

1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten, mag niet overschreden worden.
2. Bij overschrijding kan de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd worden en kan toegang tot de villa, zonder terugbetaling of vergoeding, ontzegd worden.

Schoonmaak

1. Eindschoonmaak bedraagt € 125,00 en wordt door de beheerder uitgevoerd. Deze zal separaat in rekening worden gebracht en kan in overleg in mindering worden genomen op de reeds betaalde borgsom.
2. Tussentijdse schoonmaak is gratis en vindt elke week (bij verblijf van meer dan 1 week) plaats, incl. vervanging door schoon linnengoed en handdoeken .
3. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij deze beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.

Zwembad

Het zwembad wordt wekelijks schoongemaakt. Het is de huurder niet toegestaan zelf schoonmaakmiddelen (chloor of anderszins) toe te voegen. Hij dient contact op te nemen met de beheerder indien noodzakelijk. Het wordt aanbevolen te douchen (buitendouche aanwezig) voordat men gebruik gaat maken van het zwembad.

Roken

Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Huisdieren

Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Aankomst- en vetrektijden

1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag.
2. Vertrek is uiterlijk 13:00 uur ’s middags.. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
2. In het huis bevinden zich (algemene) richtlijnen voor het gebruik van het huis, apparatuur, zwembad en tuin. Tevens zal de beheerder de huurder inlichten en informeren. In het huis zijn alle gebruiksaanwijzingen van de apparatuur aanwezig. Van de huurder wordt verwacht met het huis, de inboedel en de tuin om te gaan als een goed huisvader.
3. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
4. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
5. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als Nespresso- en/of Senseo machine, koelkast(en) wasmachine, oven, barbecue, magnetron, wasmachine, droger en vaatwasser bij vertrek schoon (en leeg) op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.